دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : کاوش   مجلسی

پست الکترونیکی : kavoshmajlesi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی محض (دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان البرز 1364)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران) (1369) رتبه سوم

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی گرایش شیمی فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران) (1373) رتبه اول

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی گرایش شیمی فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1379) تبریک ویژه هیات داوران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

عضو انجمن شیمی ایران

عضو انجمن شیمی آمریکا 

FRSCنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه تخصصی شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی شیمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/06/01

کاوش مجلسی

کاوش مجلسی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^